Khoa Nghệ Thuật chiêu sinh kì hè 2017

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGHỆ THUẬT

***

CHIÊU SINH KỲ II. 2017

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN

1

Kể chuyện 1

8h –> 9h30

T4 + T7

Biểu diễn 2

5–>7 tuổi

      1,200,000

2

Kể chuyện 2

9h30 –> 11h

T4 + T7

Biểu diễn 2

5–>7 tuổi

      1,200,000

3

Kể chuyện 3

16h15 –>17h45

T2 + T6

Biểu diễn 1

5–>7 tuổi

      1,200,000

4

Kể chuyện 4

18h –>19h30

T2 + T6

Biểu diễn 1

5–>7 tuổi

      1,200,000

5

Kể chuyện 5

8h –> 9h30

T3 + T5

Biểu diễn 2

5–>7 tuổi

      1,200,000

6

Kể chuyện 6

9h30 –> 11h

T3 + T5

Biểu diễn 2

5–>7 tuổi

      1,200,000

7

Kể chuyện 7

14h30–> 17h15

Chủ nhật

Biểu diễn 1

5–>7 tuổi

      1,200,000

DẪN CHƯƠNG TRÌNH MC

1

MC 1

8h –> 9h30

T2 + T6

Biểu diễn 1

8–>10 tuổi

1,650,000

2

MC 2

9h30 –> 11h

T2 + T6

Biểu diễn 1

8–>10 tuổi

1,650,000

3

MC 3

8h –> 9h30

T3 + T5

Biểu diễn 1

8–>10 tuổi

1,650,000

4

MC 4

9h30 –> 11h

T3 + T5

Biểu diễn 1

8–>10 tuổi

1,650,000

5

MC 5

16h15 –>17h45

T3

Biểu diễn 1

10–>13 tuổi

900,000

6

MC 6

18h –>19h30

T3

Biểu diễn 1

10–>13 tuổi

900,000

7

MC 7

16h15 –>17h45

T5

Biểu diễn 1

10–>13 tuổi

900,000

8

MC 8

18h –>19h30

T5

Biểu diễn 1

10–>13 tuổi

900,000

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

1

Đàn Bầu 1

16h30 –>18h

T5

416

7–>13 tuổi

900,000

2

Đàn Bầu 2

18h00–>19h30

T5

416

7–>13 tuổi

900,000

3

Đàn Bầu 3

14h30–>16h

T7

416

7–>13 tuổi

900,000

4

Đàn Bầu 4

16h–>17h30

T7

416

7–>13 tuổi

900,000

5

Đàn Bầu 5

9h30 –> 11h

T4

416

7–>13 tuổi

900,000

6

Đàn Tranh 1

9h30 –> 11h

T3

416

7–>13 tuổi

900,000

7

Đàn Tranh 2

16h30 –>18h

T6

416

7–>13 tuổi

900,000

8

Đàn Tranh 3

18h00–>19h30

T6

416

7–>13 tuổi

900,000

9

Đàn Tranh 4

8h –> 9h30

T7

416

7–>13 tuổi

900,000

10

Đàn Tranh 5

9h30 –> 11h

T7

416

7–>13 tuổi

900,000

11

Đàn Tranh 6

8h –> 9h30

Chủ nhật

416

7–>13 tuổi

900,000

12

Đàn Tranh 7

9h30 –> 11h

Chủ nhật

416

7–>13 tuổi

900,000

13

Đàn Tranh 8

16h30 –>18h

T3

416

7–>13 tuổi

900,000

14

Đàn Tranh 9

18h00–>19h30

T3

416

7–>13 tuổi

900,000

15

DN dân tộc 1

16h30 –>18h

T4

402

 

 Ko tuyển mới

16

DN dân tộc 2

18h00–>19h30

T4

402

 

 Ko tuyển mới

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

MÚA

1

Múa cơ bản 1

14h30–>15h45

T7

401

6 –> 8 tuổi

900,000

2

Múa cơ bản 2

14h30–>15h45

Chủ nhật

401

4–>6 tuổi

900,000

3

Múa cơ bản 3

8h00–> 9h15

T2 + T6

401

4–>6 tuổi

      1,350,000

4

Múa cơ bản 4

8h00 –> 9h15

T2 + T5

401

4–>6 tuổi

      1,350,000

5

Múa chất lượng cao 1

15h45–>17h00

T4

401

6 –> 8 tuổi

      1,200,000

6

Múa chất lượng cao 2

15.45–>17h00

T6

401

4–>6 tuổi

      1,200,000

7

Múa chất lượng cao 3

8h00–>9h15

T7

401

4–>6 tuổi

      1,200,000

8

Múa chất lượng cao 4

15h45–>17h00

T7

401

4–>6 tuổi

      1,200,000

9

Múa chất lượng cao 5

8h00–> 9h15

Chủ nhật

401

6 –> 8 tuổi

      1,200,000

10

Múa chất lượng cao 6

15h45–>17h00

Chủ nhật

401

4–>6 tuổi

      1,200,000

11

Múa chất lượng cao 7

9h15–>10h30

T2 + T6

401

6 –> 8 tuổi

      1,800,000

12

Múa chất lượng cao 8

17h00–>18h15

T3 + T6

401

4–>6 tuổi

      1,800,000

13

Múa chất lượng cao 9

9h15–>10h30

T2 + T5

401

4–>6 tuổi

      1,800,000

TT

BỘ MÔN

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

14h30–>15h45

T3

401

8–>15 tuổi

      1,050,000

2

Múa hiện đại 2

15h45–>17h00

T3

401

8–>15 tuổi

      1,050,000

3

Múa hiện đại 3

18h15 –>19h30

Chủ nhật

407

8–>15 tuổi

      1,050,000

4

Múa hiện đại 4

19h30–>20h45

Chủ nhật

401

12–>15 tuổi

      1,050,000

NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

14h30–>15h45

T5

401

8–>15 tuổi

      1,050,000

2

Nhảy hiện đại 2

15h45–> 17h00

T5

401

10–>15 tuổi

      1,050,000

3

Nhảy hiện đại 3

19h30–>20h45

T7

401

10–>15 tuổi

      1,050,000

KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ cơ bản 1

8h–>9h15

T4

401

6–>12 tuổi

      1,050,000

2

Khiêu vũ cơ bản 2

14h30–>15h45

Chủ nhật

407

10–>12 tuổi

      1,050,000

3

Khiêu vũ chất lượng cao 1

17h00–>18h15

T2

401

6–>12 tuổi

      1,350,000

4

Khiêu vũ chất lượng cao 2

18h15–>19h30

T2

401

6–>12 tuổi

      1,350,000

5

Khiêu vũ chất lượng cao 3

9.15–>10.30

T4

401

12–>15 tuổi

      1,350,000

6

Khiêu vũ chất lượng cao 4

15.45–>17.00

Chủ nhật

407

5–>7 tuổi

      1,350,000

7

Khiêu vũ chất lượng cao 5

17h00–>18.15

Chủ nhật

407

8–>12 tuổi

      1,350,000

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

THANH NHẠC

1

Thanh nhạc TT 1

8h00 –>  9h30

T2 + T6

Hòa nhạc

7–>11 tuổi

      1,620,000

2

Thanh nhạc TT 2

9h30 –> 11h

T2 + T6

Hoà nhạc

7–>11 tuổi

      1,620,000

3

Thanh nhạc TT 3

8h00 –> 9h30

T7

Biểu diễn 1

7–>11 tuổi

         900,000

4

Thanh nhạc TT 4

9h45 –>11h15

T7

Biểu diễn 1

7–>11 tuổi

         900,000

5

Thanh nhạc Chủ nhật 1

8h –> 8h45

Chủ Nhật

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

6

Thanh nhạc Chủ nhật 2

8h45 –> 9h30

Chủ Nhật

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

7

Thanh nhạc Chủ nhật 3

9h30–>10h15

Chủ Nhật

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

8

Thanh nhạc Chủ nhật 5

10h15–>11h

Chủ Nhật

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

9

Thanh nhạc Chủ nhật 6

16h15–>17h00

T7

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

10

Thanh nhạc Chủ nhật 7

17h15–>18h00

T7

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

11

Thanh nhạc Chủ nhật 8

18h–>18h45

T7

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

12

Thanh nhạc Chủ nhật 9

18h45–>19h30

T7

Hòa nhạc

5–>15 tuổi

      2,400,000

CA SỸ NHÍ

1

Ca sỹ nhí 1

16h15–> 17h45

T7

Biểu diễn 12

10–>12 tuổi

      1,560,000

2

Ca sỹ nhí 2

18h –> 19h30

T7

Biểu diễn 12

10–>12 tuổi

      1,560,000

3

Ca sỹ nhí 3

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

Biểu diễn 12

7–>9 tuổi

      1,560,000

4

Ca sỹ nhí 4

9h30 –> 11h

Chủ nhật

Biểu diễn 21

7–>9 tuổi

      1,560,000

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

GUITAR TẬP THỂ

1

Guitar TT 1

8h00 –>  9h30

T2 + T6

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

2

Guitar TT 2

9h30 –> 11h

T2 + T6

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

3

Guitar TT 3

16h15–> 17h45

T2 + T6

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

4

Guitar TT 4

18h –> 19h30

T2 + T6

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

5

Guitar TT 5

8h00 –>  9h30

T3 + T5

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

6

Guitar TT 6

9h30 –> 11h

T3 + T5

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

7

Guitar TT 7

16h15–> 17h45

T3 + T5

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

8

Guitar TT 8

18h –> 19h30

T3 + T5

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

9

Guitar TT 9

8h00 –>  9h30

T4 + T7

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

10

Guitar TT 10

9h30 –> 11h

T4 + T7

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

11

Guitar TT 11

16h15–> 17h45

T4 + T7

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

12

Guitar TT 12

18h –> 19h30

T4 + T7

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

13

Guitar TT 13

8h00 –>  9h30

Chủ nhật

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

14

Guitar TT 14

9h30 –> 11h

Chủ nhật

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

15

Guitar TT 15

14h30 –> 16h

Chủ nhật

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

16

Guitar TT 16

16h15–> 17h45

Chủ nhật

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

17

Guitar TT 17

18h –> 19h30

Chủ nhật

Gui

8–>15 tuổi

      1,890,000

GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar Chủ nhật 1

8h –> 8h45

Chủ nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

2

Guitar Chủ nhật 2

8h45 –> 9h30

Chủ nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

3

Guitar Chủ nhật 3

9h30–>10h15

Chủ nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

4

Guitar Chủ nhật 4

10h15–>11h

Chủ nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

5

Guitar Chủ nhật 5

14h30–>15h15

T7

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

6

Guitar Chủ nhật 6

14h30–>15h15

T7

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

TRỐNG

1

Trống 1

14h30–>15h15

Chủ Nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

2

Trống 2

15h15–>16h

Chủ Nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

3

Trống 3

16h15–>17h

Chủ Nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

4

Trống 4

17h–>17h45

Chủ Nhật

Hòa nhạc

8–>15 tuổi

      2,250,000

ORGAN

1

ORGAN 1

8h00–>9h30

T3+T5

410

5–>12 tuổi

      1,890,000

2

ORGAN 2

9h30–>11h00

T3+T5

410

5–>12 tuổi

      1,890,000

3

ORGAN 3

8h00–>9h30

T4+ T7

410

5–>12 tuổi

      1,890,000

4

ORGAN 4

9h30–>11h00

T4+ T7

410

5–>12 tuổi

      1,890,000

5

ORGAN 5

8h00–>9h30

T6

410

5–>12 tuổi

      1,050,000

6

ORGAN 6

9h30–>11h00

T6

410

5–>12 tuổi

      1,050,000

7

ORGAN 7

16h15–>17h45

T3

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

8

ORGAN 8

18h00–>19h30

T3

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

9

ORGAN 9

16h15–>17h45

T4

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

10

ORGAN 10

18h00–>19h30

T4

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

11

ORGAN 11

16h15–>17h45

T5

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

12

ORGAN 12

18h00–>19h30

T5

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

13

ORGAN 13

16h15–>17h45

T6

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

14

ORGAN 14

8h00–>9h30

T7

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

15

ORGAN 15

9h30–>11h00

T7

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

16

ORGAN 16

8h00–>9h30

Chủ nhật

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

17

ORGAN 17

9h30–>11h00

Chủ nhật

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

18

ORGAN 18

18h00–>19h30

Chủ nhật

410

5–>12 tuổi

      1,050,000

19

ORGAN 19

18h00–>19h30

Chủ nhật

412

5–>12 tuổi

      1,050,000

20

ORGAN 20

18h00–>19h30

T3

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

21

ORGAN 21

18h00–>19h30

T4

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

22

ORGAN 22

18h00–>19h30

T5

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

23

ORGAN 23

16h15–>17h45

T6

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

24

ORGAN 24

18h00–>19h30

T6

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

25

ORGAN 25

18h00–>19h30

T6

412

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

26

ORGAN 26

18h00–>19h30

T7

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

27

ORGAN 27

16h15–>17h45

T7

412

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

28

ORGAN 28

18h00–>19h30

T7

412

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

29

ORGAN 29

8h00–>9h30

Chủ nhật

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

30

ORGAN 30

9h30–>11h00

Chủ nhật

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

31

ORGAN 31

16h15–>17h45

Chủ nhật

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

32

ORGAN 32

18h00–>19h30

Chủ nhật

410

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

33

ORGAN 33

16h15–>17h45

Chủ nhật

412

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

34

ORGAN 34

18h00–>19h30

Chủ nhật

412

6–>12 tuổi
(Học sinh cũ)

      1,050,000

ORGAN CHẤT LƯỢNG CAO

1

ORGAN CLC 1

16h15–>17h00

T5

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

2

ORGAN CLC 2

17h00–>17h45

T5

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

3

ORGAN CLC 3

16h15–>17h00

T4

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

4

ORGAN CLC 4

17h00–>17h45

T4

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

5

ORGAN CLC 5

16h15–>17h00

T3

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

6

ORGAN CLC 6

17h00–>17h45

T3

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

7

ORGAN CLC 7

9h30–>9h45

T6

412

5–>12 tuổi

      2,250,000

8

ORGAN CLC 8

9h45–>11h00

T6

412

5–>12 tuổi

      2,250,000

9

ORGAN CLC 9

16h15–>17h00

T7

410

5–>12 tuổi

      2,250,000

10

ORGAN CLC 10

17h00–>17h45

T7

412

5–>12 tuổi

      2,250,000

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1

1

Piano Tập thể 1
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

17h30–>18h30

T2

Piano 1

4–> 5 tuổi

      1,290,000

2

Piano Tập thể 2
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

18h30–>19h30

T2

Piano 1

4–> 5 tuổi

      1,290,000

3

Piano Tập thể 3
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

17h30–>18h30

T4

Piano 1

6 –>7 tuổi

      1,290,000

4

Piano Tập thể 4
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

18h30–>19h30

T4

Piano 1

6 –>7 tuổi

      1,290,000

5

Piano Tập thể 5
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

17h30–>18h30

T5

Piano 1

9–>10 tuổi

      1,290,000

6

Piano Tập thể 6
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

8h30–>9h30

T7

Piano 1

6–>7 tuổi

      1,290,000

7

Piano Tập thể 7
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

9h30–>10h30

T7

Piano 1

6 à7 tuổi

      1,290,000

8

Piano Tập thể 8
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

9h30–>10h30

Chủ nhật

Piano 1

4à 5 tuổi

      1,290,000

9

Piano Tập thể 9
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

15h30–>16h30

Chủ nhật

Piano 1

4à 5 tuổi

      1,290,000

10

Piano cá nhân 1
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

8h15 –> 9h

T7

402

8–>15 tuổi

      2,400,000

11

Piano cá nhân 2
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

10h –> 10h45

T7

402

8–>15 tuổi

      2,400,000

12

Piano cá nhân 3
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

14h30 –> 15h15

Chủ nhật

Piano 2

8–>15 tuổi

      2,400,000

13

Piano cá nhân 4
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

10h15–>11h

Chủ nhật

Piano 2

8–>15 tuổi

      2,400,000

14

Piano cá nhân 5
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

16h –> 16h45

Chủ nhật

Piano 2

8–>15 tuổi

      2,400,000

15

Piano cá nhân 6
(Trình độ A1 –> bắt đầu)

16h45 –> 17h30

Chủ nhật

Piano 2

8–>15 tuổi

      2,400,000

16

Piano chuyên gia, luyện thi festival.

Đã học từ 2 năm trở lên.
(45 phút/lớp/2hs)
Đăng ký tuyển năng khiếu.
(8h sáng chủ nhật ngày 4/6/2017)

3,600,000

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2

1

Piano Tập thể 1
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

17h30–>18h30

T3

Piano 1

Lớp cũ
(5–>7 tuổi)

      1,290,000

2

Piano Tập thể 2
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

18h30–>19h30

T5

Piano 1

Lớp cũ
(8–>11 tuổi)

      1,290,000

3

Piano Tập thể 3
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

17h30–>18h30

T6

Piano 1

Lớp cũ
(5–>7 tuổi)

      1,290,000

4

Piano Tập thể 4
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

18h30–>19h30

T6

Piano 1

Lớp cũ
(5–>7 tuổi)

      1,290,000

5

Piano Tập thể 5
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

17h30–>18h30

T7

Piano 1

Lớp cũ
(5–>7 tuổi)

      1,290,000

6

Piano Tập thể 6
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

18h30–>19h30

T7

Piano 1

Lớp cũ
(8–>11 tuổi)

      1,290,000

7

Piano Tập thể 7
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

8h–>9h

Chủ nhật

Piano 1

Lớp cũ
(5–>7 tuổi)

      1,290,000

8

Piano Tập thể 8
(Trình độ A2 –> Đã học 6 tháng)

18h30–>19h30

Chủ nhật

 

Lớp cũ
(6–>8 tuổi)

      1,290,000

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 + B2

1

Piano Tập thể 1
(Trình độ A3 –> đã học 12 tháng)

16h30–>17h30

T7

Piano 1

Lớp cũ
(8–>11 tuổi)

      1,290,000

2

Piano Tập thể 1
(Trình độ B2 –> đã học 2 năm)

16h30–>17h30

Chủ nhật

Piano 1

Lớp cũ
(8–>12 tuổi)

      1,380,000

PIANO CÁ NHÂN

1

Piano cá nhân 1

8h –> 8h45

T7

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

2

Piano cá nhân 2

8h45 –> 9h30

T7

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

3

Piano cá nhân 3

9h30 –> 10h15

T7

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

4

Piano cá nhân 4

 10h15 –> 11h

T7

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

5

Piano cá nhân 5

8h45 –> 9h30

Chủ nhật

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

6

Piano cá nhân 6

9h30 –> 10h15

Chủ nhật

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

7

Piano cá nhân 7

15h15 –> 16h

Chủ nhật

Piano 2

Lớp cũ

      2,400,000

Số ĐT Khoa Nghệ thuật:

1

Đ/c Dung Organ:

0904279223

2

Đ/c Tùng Gui+Trống + Csnhí+Hát

0934566555

3

Đ/c Hà Múa:

0936570668

4

Đ/c Kiều Lan Piano:

0938961369

5

Đ/c Ngọc Lan Dân tộc:

0987800448

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh