LỊCH CHIÊU SINH KHOA NGHỆ THUẬT - MỸ THUẬT KỲ HÈ 2020

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

MIN/MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

 

 

GIỜ

NGÀY

I./ CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

Ca 1 (Tuần 01 buổi)

CB-B2-1

 

7h30- 9h00

T2

308

Từ7 – 9 tuổi

600.000đ/12 buổi

 

CB-B1-3

12.-18

T6

308

CB-B1-12

T3

309

Từ 7-9 tuổi

CB-C1-4

T3

310

Từ10 – 15 tuổi

CB-A1-17

T4

307

 Từ5  – 6 tuổi

CB-B1-21

T4

308

Từ7 – 9 tuổi

CB-B1-17

T7

308

Từ7 – 9 tuổi

CB-A1-15

311

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A2-2

312

CB-A1-18

313

CB - A1-26

CN

308

Từ 5 - 6 tuổi

NC-C5-1

310

Từ 10 – 15 tuổi

CB-B1-22

311

Từ7 – 9 tuổi

Ca 2 (Tuần 01 buổi)

CB-A1-3

12.-18

9h15 – 10h45

T2

306

Từ5  – 6 tuổi

600.000đ/12buổi

 

CB-B2-2

T2

308

Từ7 – 9 tuổi

CB-B2-3

T6

CB-A1-11

T3

306

Từ5  – 6 tuổi

CB-A2-4

T5

CB-B1-9

T3

308

Từ 7-9 tuổi

CB-A2-2

T4

307

Từ 5-6 tuổi

CB-B1-10

T4

308

Từ 7-9 tuổi

CB-C7-2

T7

310

Từ10 – 15 tuổi

CB-A1-19

T7

313

Từ 7-9 tuổi

NC-A5-1

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A1-33

308

CB-A2-8

313

Từ 5-6 tuổi

NC-B1-25

312

Từ 7-9 tuổi

Ca 3 (Tuần 01 buổi)

CB -A1 -35

 

15h-16h30

T6

305

Từ 5-6 tuổi

600.000đ/12buổi

 

CB - B1- 26

12.-18

T6

306

Từ 7-9 tuổi

CB -A1 -36

T3

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB -A1 -37

T5

CB - B1- 26

T3

308

Từ 7-9 tuổi

CB - B1- 27

T5

CB - A3-4

T7

306

Từ 5  – 6 tuổi

NC- B4-1

309

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C2-4

310

Từ 10 – 13 tuổi

NC-A5-4

CN

305

Từ 5  – 6 tuổi

NC-B5-3

306

Từ 7 – 9 tuổi

Ca 4 (Tuần 01 buổi)

CB-B2-4

12.-18

16h45 – 18h15

T2

308

Từ 7 – 9 tuổi

600.000đ/12 buổi

 

CB-B2-5

T6

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B1-15

T3

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A3-1

T5

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-9

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B1-19

T7

309

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C4-1

310

CB-A1-22

311

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A2-9

312

CB-B2-12

313

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-30

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A2-10

308

CB-B1-23

309

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B3-4

310

Ca 5 (Tuần 01 buổi)

CB-A1-8

12.-18

18h30 – 20h00

T2

306

Từ 5  – 6 tuổi

600.000đ/12 buổi

 

CB-B1-7

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-B2-6

 

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A2-6

T3

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B2-10

308

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A3-2

T5

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B3-1

308

Từ 7 – 9 tuổi

NC-B4-2

T7

306

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A1-24

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-25

308

CB-B1-21

309

Từ 5  – 6 tuổi

CB-A1-31

CN

306

CB-B1-24

307

 

Ca 1 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-1

12.-18

7h30- 9h00

T2+T6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24buổi

 

CB-B1-1

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-9

T3+5

305

Từ 5  – 7 tuổi

CB-B1-11

307

Từ 7  – 9 tuổi

Ca 2 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-2

12.-18

9h15 – 10h45

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

CB-B1-4

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C2-1

310

Từ 10 – 15 tuổi

CB-A1-10

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-8

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C1-5

310

Từ 10 – 15 tuổi

Ca 3 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-4

12.-18

15h00 – 16h30

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

CB-B1-2

306

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-12

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-13

306

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-20

T4+7

305

Từ 5  – 6 tuổi

Ca 4 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-5

12.-18

16h45 – 18h15

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

CB-B1-5

307

Từ 7  – 9 tuổi

CB-C1-2

309

Từ 10 – 15 tuổi

CB-A1-13

T3+5

305

Từ  5 – 6 tuổi

CB-B1-14

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-C2-2

310

Từ 10  – 15 tuổi

CB-B2-11

T4+7

307

Từ 7 – 9 tuổi

Ca 5 (Tuần 02 buổi)

CB-A1-7

12.-18

18h30 - 20h00

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

CB-B1-6

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-14

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

CB-B1-16

307

Từ 7 – 9 tuổi

CB-A1-23

T4+7

305

Từ 5  – 6 tuổi

CLB Tao hình- MTST

MTST - A1

 

9h15 – 10h45

T7

305

Từ 5-9 tuổi

840.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm 360,000đ)

 

Tạo hình 1

 

9h15-10h15

306

4 tuổi

1.200.000/12b         (chưa tính họa phẩm 240,000đ)

 

MTST - A2

10.-15

16h45 – 18h15

305

Từ 5-6-7 tuổi

840.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm 360,000đ)

 

Tạo hình 2

 

16h45-17h45

306

Từ 8 - 11 tuổi

1.200.000/12b         (chưa tính họa phẩm 240,000đ)

 

MTST - A3

10.-15

7h30 - 9h00

CN

305

Từ 5-9 tuổi

840.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm 360,000đ)

 

MTST - B1

306

Từ 8 - 11 tuổi

MTST - A4

9h15 – 10h15

305

Từ 5-9 tuổi

Tạo hình 3

 

16h45 -17h45

306

Từ 8 - 11 tuổi

1.200.000/12b         (chưa tính họa phẩm 240,000đ)

 

MTST - A1-4

10.-15

16h15 – 17h45

305

Từ 5-9 tuổi

840.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm 360,000đ)

 

CLB Năng khiếu

NK-B

10.-15

9h15 – 10h45

CN

309

Từ 7-10 tuổi

1.320.000đ/12b (chưa tính tiền họa phẩm: 480.000 đ)

 

NK-C

310

Từ 11-15 tuổi

II.CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN – TẠO MẪU THỜI TRANG

 

TT

TÊN PHÂN ĐỘI

MIN/MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GiỜ

NGÀY

I.

TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

1

TD Cơ bản B

12.-18

7h30-9h

T2 + T6

304

Từ 7 - 9 tuổi

1,320,000đ/24buổi

 

T3 + T5

T4 + T7

2

TD Cơ bản A

12.-18

9h15 – 10h45

T2 + T6

Từ 4 - 6 tuổi

T3 + T5

T4 + T7

3

TD Cơ bản B,C

12.-18

15h-16h30

T2 + T6

Từ 7 - 15 tuổi

T3 + T5

T4 + T7

4

TD Cơ bản A

12.-18

16h45-18h15

T2 + T6

Từ 4 - 6 tuổi

T3 + T5

5

TD Cơ bản B

7h30-9h

CN

Từ 7 - 9 tuổi

660,000đ/12buổi

 

6

TD Cơ bản A

9h15-10h45

Từ 4 - 6 tuổi

7

TDNK-B

10.-15

15h-16h30

Từ 7 - 9 tuổi

480,000đ/12buổi         (đã giảm 50%)

 

8

TDNCA1

16h45-18h15

Từ 4 - 6 tuổi

960,000đ/12buổi

 

9

TDNCB1

18h30-20h

Từ 4 - 6 tuổi

11

TDNCA3

18h30-20h

T5

12

TDNK-A

16h45-18h15

T7

480,000đ/12buổi                       (đã giảm 50%)

 

II.

TẠO MẪU THỜI TRANG

 

1

TMCB

12.-18

7h30 - 9h

T2 + T6

302

Từ 7 - 15 tuổi

1.320.000đ/24 buổi

 

T3 + T5

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

2

9h15 – 10h45

T2 + T6

T3 + T5

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

3

15h – 16h30

T2 + T6

T3 + T5

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

4

16h45-18h15

T2 + T6

T3 + T5

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

5

18h30-20h

T2 + T6

T3 + t5

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

7

TMNC

10.-10

7h30 – 10h30

T7

303

Từ 7 - 15 tuổi

1.920.000đ/24 buổi

 

17h - 20h

8

7h30 – 10h30

CN

15h-18h


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh